تبلیغات
ارمغان سلامتی - بله معلمی عشق است.

ارمغان سلامتی

معلمی فرصتی است برای شکل گیری اهلیت، فرصتی برای ایجاد علاقه، فرصتی برای رهایی از اهلی شدن. معلمی کاشتن بذر مهربانی در باغچه ی واژه هاست. معلمی صبوری باغبان است و حرکت موجدار و آرام رود در عبور از مسیر ناصاف بلوغ. 

بله معلمی عشق است.