تبلیغات
ارمغان سلامتی - یاد معلم شهید، استاد مرتضی مطهری و روز معلم را گرامی باد.

ارمغان سلامتی

اگر تربیت " غلط " به تو آموخت غیرت داشتن دخالت کردن است و حیا زن را در صندوق کردن!

شهید مطهری به من گفت: غیرت، عشق مرد به ناموسش است؛ و  حیا، احترام زن به خودش...!!!

اگر تربیت " غلط " به تو آموخت که مرد میتواند زنش را بزند!

اسلام من به من آموخت که زن ریحانه است و مرد وظیفه دارد تمام اسباب راحتی و آسایشش را فراهم کند...!!!

اگر تربیت " غلط "به تو گفت که زن عقلش نصف مرد است و نمی تواند به تنهایی در دادگاه شهادت دهد...؛

شهید مطهری در کتاب حقوق زن به من گفت: که زن احساسات و عواطفش دو برابر مرد است و از این رو ممکن است در شهادت دادن دچار تزلزل شود...!!!

اگر تربیت " غلط " به تو گفت؛ که دیه زن نصف دیه ی مرد است چون ارزشش کمتر از مرد است...؛

شهید مطهری در کتاب حقوق زن به من آموخت که: اگر من کشته شوم برای اینکه مادرت در آسایش تو را بزرگ کند، دیه ی من بیشتر است....!!!

ایرادی اگر هست در مسلمانی ماست نه دین اسلام و قرآن و احکام الهی...!!!