تبلیغات
ارمغان سلامتی - " بانک عاطفی "

ارمغان سلامتی

غیر از بانک‌های معمولی نوع دیگری بانک وجود دارد به نام "بانک عاطفی" که باید هر وقت که می‌توانیم و موجودی داریم در آن سپرده گذاری کنیم. یعنی هر زمان که انرژی و روحیه مثبت داریم به افرادی که با آنها در ارتباط هستیم محبت کنیم و توجه نشان دهیم. این از اصول مهمِ موفقیت در افرادی است که ارتباطات قوی دارند. همچنان که سپرده‌های مادی در بحران به کارمان می‌آید. سپرده‌هاى عاطفی نیز نجات بخشمان خواهند بود.