تبلیغات
ارمغان سلامتی - بی فرهنگ به کجا چنین شتابان...؟؟؟

ارمغان سلامتی

مغزهایی مملو از زباله، دست هایی زباله ساز را هدایت می کنند 

که شهر را چیزی بیش از زباله دان نمی بینند.