تبلیغات
ارمغان سلامتی - الگو زندگی خانوادگی در تعیین شخصیت کودک

ارمغان سلامتی

   هرگاه کودک با انتقاد زندگی کند محکوم کردن را یاد می گیرد.

   با خصومت زندگی کند جنگیدن را یاد می گیرد.

   با ترس زندگی کند یاد می گیرد که بیمناک باشد.

   با ترحم زندگی کند یاد می گیرد نسبت به خویشتن احساس ترحم کند.

   با تحمل زندگی کند بردبار بودن را یاد می گیرد.

   با استهزاء زندگی کند یاد می گیرد کم رو باشد.

   با سرزنش و شرمساری زندگی کند یاد می گیرد از خودش شرمنده باشد.

   با تشویق زندگی کند یاد می گیرد به خودش اعتماد کند.

   با تمجید زندگی کند قدردان بودن را یاد می گیرد.

   با پذیرش زندگی کند دوست داشتن را یاد می گیرد.

   با تائید و تصویب اجتماعی زندگی کند یاد می گیرد که خود را دوست داشته باشد.

   هرگاه با شناخت زندگی کند یاد می گیرد که دارای هدف است.

   با انصاف زندگی کند یاد می گیرد به عدالت ارزش بگذارد.

   هر گاه با درستی و امانت زندگی کند ارزش دادن به حقیقت را یاد می گیرد.

   هرگاه کودک با ایمنی و اطمینان زندگی کند یاد می گیرد به خود و دیگران ایمان داشته باشد.

 

 

منبع: روانشناسی  رشد (دکتر شعاری نژاد)