تبلیغات
ارمغان سلامتی - چرا آشغال می ریزی؟؟!!

ارمغان سلامتی

 چون احمقم!

 چون محیطم (مدرسه، خیابان، شهرم و...) برام مهم نیست!

 چون هنوزم مامانم ریخت و پاش هام  رو پشت سرم جمع میکنه!

 همه موارد...!